NOVINKY‎ > ‎

Lobsang ďakuje Slovákom za pomoc v ťažkej životnej situácii

Lobsangovi, tibetskému utečenecovi, ktorý požiadal o azyl na Slovensku v máji tohto roku, pomohli z komplikovanej životnej situácie Slováci. V jeho túžbe zotrvať počas niekoľkých mesiacov azylového konania so svojimi krajanmi bránila nedokonalá slovenská legislatíva. S prosbou o pomoc sa obrátil na slovenský národ, ktorý mu prejavil 
obratom spolupatričnosť. 

V období od januára do júna 2013 na Slovensku zažiadalo o azyl 232 osôb a z toho bol azyl udelený dvom osobám[1]. Žiadatelia o azyl chcú začať žiť nový život ďaleko od svojej rodnej krajiny, utekajúc z podmienok, ktoré im nevedia zaručiť bezpečnosť, dôstojný život či zabezpečiť základné ľudské práva. Rôzne mimovládne organizácie opakovane apelujú na problematickú situáciu v oblasti azylovej migrácie na Slovensku, prísne podmienky udelenia azylu, nízku mieru uznania azylu, nepostačujúce mechanizmy podpory čakateľov na azyl či pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou ako aj zložitú životnú situáciu osôb uchádzajúcich sa o azyl. 

Žiadatelia o azyl nemôžu v období do jedného roka od podania žiadosti pracovať[2], podpora zo strany krajiny je problematická, chýba komplexnejšia podpora zo strany štátu alebo komplexné efektívne integračné programy. Chýbajúce povedomie o tejto skupine medzi majoritnou populáciou, predsudky voči inakosti či chýbajúce povedomie na situáciu tejto skupiny vytvárajú aj symbolické bariéry sťažujúce ich pozíciu na Slovensku. 

Aj nízka miera povedomia o tejto skupine sa pretavuje do pretrvávajúcich legislatívnych bariér a obmedzení sťažujúcich životné a sociálne podmienky utečencov. Nastavenie verejných politík či širšia názorová orientácia majoritnej populácie a jej vnímanie kultúrnej rôznorodosti naberá pri príbehu Lobsanga veľmi konkrétne kontúry. 

Lobsang sa rozhodol žiť namiesto pobytového tábora v Rohovciach so svojimi priateľmi, prvými Tibeťanmi na Slovensku, ktorí získali azyl. Nemožnosť zamestnať sa ako aj rozhodnutie odísť z pobytového tábora ho postavilo do situácie, kedy bol nútený žiť na Slovensku a čakať na rozhodnutie Migračného úradu bez príjmu. Život s krajanmi je pre neho aspoň malou útechou v neistej životnej situácii, kedy sa domov vrátiť nemôže a zároveň nevie ako bude posúdená jeho žiadosť. 

Aj vďaka Vám sa podarilo v dobročinnej zbierke Pomôžme Lobsangovi – žiadateľovi o azyl z Tibetu vyzbierať 109% cieľovej sumy za mesiac a pol od jej spustenia na konci júna 2013. Lobsang je veľmi dojatý a šťastný, že individuálni donori súcitia s jeho životným príbehom. Túto materiálnu pomoc chápe zároveň aj ako symbolické vyjadrenie podpory, priatia a otvorenosti, ktoré sú v živote utečencov nemenej dôležité ako komplexná materiálna pomoc. Lobsang chce prostriedky zo zbierky použiť okrem každodenných potrieb aj na zvyšovanie vzdelania – učenie sa slovenského jazyka. K Lobsangovmu poďakovaniu sa pridáva aj tím Tibetskej asociácie. 

Ďakujeme! Tudžeče! 

Lobsang a Tibetská asociácia 


[1] http://www.minv.sk/?statistiky-20
[2] Zákon č. 480/2002 o azyle