O NÁS‎ > ‎

ČLENSTVO

Členstvo u nás je dobrovoľné a môže ním byť fyzická osoba ktorá: 
a) dovŕšila v čase podania prihlášky do združenia 15 rokov,
b) súhlasí so stanovami a cieľmi združenia,
c) doručí združeniu svoju žiadosť o členstvo (prihlášku),
d) uhradí členský príspevok.

Členovia majú právo zúčastňovať sa a hlasovať na valných zhromaždeniach, sú informovaní o vnútorných záležitostiach a tvoria dôležitú súčasť pri organizovaní podujatí. Členské príspevky sa využívajú na pokrytie nákladov spojených s chodom organizácie a s jej rozvojom. Členský príspevok je v dobrovoľnej výške.

Správna rada združenia môže udeliť čestné členstvo osobnosti, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu kreditu združenia. Na čestného člena sa nevzťahujú povinnosti o hradení členského príspevku.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku z prílohy tejto stránky je potrebné doručiť na adresu združenia, alebo ju odovzdať na niektorej z našich akcií. Členský poplatok je nutné uhradiť do 30 dní odo dňa podania prihlášky na č. ú. (FIO) IBAN: 
SK1683300000002000324784, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXXK platbe uveďte poznámku vo forme „priezvisko, clenske 2019“.
Ċ
Matej Medvecký,
29. 1. 2015, 1:58