ČLENSTVO

ČLENSTVO

Členstvo u nás je dobrovoľné a môže ním byť fyzická osoba ktorá:

a) dovŕšila v čase podania prihlášky do združenia 15 rokov,

b) súhlasí so stanovami a cieľmi združenia,

c) doručí združeniu svoju žiadosť o členstvo (prihlášku),

d) uhradí členský príspevok.


Členovia majú právo zúčastňovať sa a hlasovať na valných zhromaždeniach, sú informovaní o vnútorných záležitostiach a tvoria dôležitú súčasť pri organizovaní podujatí. Členské príspevky sa využívajú na pokrytie nákladov spojených s chodom organizácie a s jej rozvojom. Členský príspevok je v dobrovoľnej výške.


Správna rada združenia môže udeliť čestné členstvo osobnosti, ktorá v podstatnej miere prispieva k zvýšeniu kreditu združenia. Na čestného člena sa nevzťahujú povinnosti o hradení členského príspevku.


Vyplnenú a podpísanú prihlášku z prílohy tejto stránky je potrebné doručiť na adresu združenia, alebo ju elektronicky odoslať na adresu info@tibetania.sk. Členský poplatok je nutné uhradiť do 30 dní odo dňa podania prihlášky na č. ú. (FIO) IBAN: SK1683300000002000324784, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. K platbe uveďte poznámku vo forme „priezvisko, clenske 2020“.

prihlaska_TIA.pdf