STANOVY

Článok 1

Základné ustanovenia


 1. Občianske združenie Tibetská asociácia (ďalej len „združenie“) je združením fyzických a právnických osôb, zaujímajúcich sa o Tibet a o kultúry súvisiace s Tibetom.
 2. Názov združenia je Tibetská asociácia. Oficiálna skratka je TIA. Združenie tiež rovnako používa anglický názov Tibetan Association Slovakia.
 3. Sídlom združenia je ul. Nádražná 712/5, 927 01 Šaľa.
 4. Združenie je právnickou osobou.
 5. Štatutárom združenia je predseda a podpredseda združenia.


Článok 2

Ciele a činnosť združenia

 1. Cieľom združenia je podpora tibetskej kultúry, hodnôt a kultúrno-filozofického bohatstva v prostredí Slovenska v dvoch rovinách – v podobe priamej a adresnej podpory Tibeťanom žijúcich na Slovensku a v podobe aktivít zameraných na slovenskú spoločnosť.
 2. Cieľom združenia je sprostredkovanie hodnôt tibetskej kultúry, filozofie a jazyka v podobe rôznych kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
 3. Aktivity združenia sú zamerané aj na Tibeťanov, ktorí žijú na Slovensku legálne ako migranti ako aj na utečencov v azylovom konaní.
 4. Združenie má záujem vytvárať systematickú a komplexnú podpornú a poradenskú činnosť na zabezpečenie potrieb Tibeťanov legálne žijúcich na území Slovenskej republiky v oblasti hmotnej i nehmotnej (materiálnej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, legislatívnej a i.).
 5. Združenie svojimi aktivitami priamo podporuje dodržiavanie základných ľudských práv a posilňovanie integrácie migrantov a utečencov do spoločnosti vo všetkých relevantných dimenziách – sociálnej, ekonomickej, politickej, kultúrnej a vzdelávacej v spolupráci s relevantnými aktérmi – vládnymi, mimovládnymi, samosprávou, medzinárodnými inštitúciami, organizáciami, ktoré sa zaoberajú migračnou, integračnou politikou a ľudskými právami.
 6. K ďalším cieľom združenia patrí aj podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.
 7. Združenie sa venuje i vydavateľskej činnosti, vzdelávaniu, príprave a uskutočňovaniu kurzov, seminárov, tvorivých dielní, besied a iných podobných podujatí týkajúcich sa bodov 1. až 6. tohto článku.


Článok 3

Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom združenia môže byť fyzická osoba ktorá:
   • a) dovŕšila v čase podania prihlášky do združenia 15 rokov,
   • b) súhlasí so stanovami a cieľmi združenia,
   • c) doručí združeniu svoju žiadosť o členstvo (prihlášku),
   • d) uhradí členský príspevok.
 3. Členom môže byť právnická osoba podľa §18 odst.2 OZ. Členom združenia nemusí byť občan Slovenskej republiky.
 4. Správna rada združenia môže udeliť čestné členstvo osobnosti, ktorá v podstatnej miere prispieva ku zvýšeniu kreditu združenia. Na čestného člena sa nevzťahujú povinnosti o hradení členského príspevku.
 5. Členstvo v združení zaniká dobrovoľným vystúpením alebo vylúčením na základe rozhodnutia rady združenia, ak člen konal v rozpore so stanovami združenia alebo pri iných závažných okolnostiach.


Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa na aktivitách združenia a majú povinnosť dodržiavať stanovy a rozhodnutia správnej rady združenia.


Článok 5

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
   • a) valné zhromaždenie,
   • b) predseda,
   • c) podpredseda,
   • d) správna rada,
   • e) revízor.


Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie (VZ).
 2. Členmi VZ sú členovia združenia, ktorí majú splnené povinnosti člena.
 3. VZ sa schádza najmenej raz za rok. Zvoláva ho Správna rada a musí byť ohlásené najmenej 14 dní vopred. Vedie ho predseda združenia. VZ je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 4. Ak nie je VZ uznášaniaschopné, po 30 minútach od začiatku zasadnutia začína mimoriadne VZ . Pri mimoriadnom VZ prítomní členovia predstavujú 100% hlasujúcich členov.
 5. VZ volí päťčlennú Správnu radu, ktorú vytvoria kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov o obsadení mandátu rozhodne los.
 6. VZ volí rovnakým spôsobom revízora.
 7. VZ rozhoduje o zásadných otázkach združenia ako:
    • a) ciele a úlohy,
    • b) hospodárenie a rozpočet,
    • c) zmeny stanov,
    • d) výška členských príspevkov.
 8. Formou rozhodovania VZ je uznesenie VZ.
 9. Na prijatie uznesenia VZ je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasujúcich členov, na zmenu stanov a rozhodnutia o zániku združenia je potrebný súhlas 2/3 počtu prítomných hlasujúcich členov.


Článok 7

Predseda a podpredseda združenia

 1. Predseda a podpredseda združenia sú štatutármi združenia. V mene združenia konajú samostatne.
 2. Predseda a podpredseda sú riadnymi členmi združenia a sú volení správnou radou na obdobie troch rokov. Funkciu predsedu a podpredsedu je možné zastávať opakovane.
 3. Predsedu a podpredsedu môže odvolať VZ, môžu sa dobrovoľne vzdať funkcie. Funkcia zaniká aj zánikom členstva v združení.


Článok 8

Správna rada

 1. Správna rada (SR) je najvyšším orgánom združenia medzi zasadnutiami VZ.
 2. SR tvoria piati členovia, ktorí si určia svojho predsedu a podpredsedu.
 3. Členstvo v SR je čestné a nezastupiteľné.
 4. Formou rozhodovania SR je rozhodnutie SR . Na jeho prijatie je potrebný súhlas troch členov SR.
 5. Na zasadnutí SR má právo účasti revízor a pozvaní hostia.


Článok 9

Revízor

 1. Revízor združenia kontroluje činnosť SR. Najmä dodržiavanie stanov, rozhodnutí SR a uznesení VZ.
 2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v SR.


Článok 10

Majetok a hospodárenie

 1. Majetok združenia tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. Združenie hospodári s týmto podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Majetok združenia slúži výhradne na zabezpečenie poslania a dosiahnutia cieľov združenia. .
 3. Zdrojom príjmov združenia sú: členské príspevky, dobrovoľné príspevky, dary, granty získané na realizáciu projektov, dotácie samosprávnych a štátnych orgánov, sponzorské príspevky, výnosy z majetku, príjmy z činnosti združenia, najmä: účastnícke poplatky na tréningoch, tvorivých dielňach a seminároch, príjmy z lektorskej, konzultačnej a inej odbornej činnosti, príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť, výnosy z iných činností v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, príjmy z verejných zbierok a príjmy z podielu zaplatenej dane.


Článok 11

Zánik združenia

 1. O zániku združenia rozhodne VZ 2/3 väčšinou prítomných hlasujúcich členov.
 2. Pri zániku združenia SR ustanoví likvidátora.
 3. Likvidátor vysporiada všetky záväzky a pohľadávky združenia v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Výklad stanov a riešenie sporných prípadov, ktoré v nich nie sú obsiahnuté rieši Správna rada združenia.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením združenia.